ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ อบต.
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  รวมภาพคณะผู้บริหาร
  รวมภาพสมาชิกสภา
  รวมภาพหมู่
  รวมภาพบุคลากร
  รวมภาพเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
โซเชียล มีเดีย
 
สำหรับผู้ที่ไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
     

     
 
 

      องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม  ตั้งอยู่เลขที่ 67 หมู่ที่1 บ้านไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อม  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม 
อยู่ ทางทิศเหนือของจังหวัดนครพนม   ระยะทางห่างจากอำเภอบ้านแพง   5  กิโลเมตร และระยะ ทางห่างจากจังหวัดนครพนม
98  กิโลเมตร 

 
 ลักษณะภูมิประเทศ
      สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป    เป็นพื้นที่ทุ่งกว้างราบลุ่มติดเชิงเขา   บางแห่งเป็นที่ราบสูงติดกับภูเขา 
และป่าไม้เบ็ญจพรรณ ส่วนภูเขา คือ ภูลังกา ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีน้ำตกที่สวยงาม
ในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม คือน้ำตกตาดโพธิ์ ซึ่งเป็นผลให้มีลำน้ำไหลผ่านหลายสาย  เช่น ลำห้วยทราย
พื้นที่ส่วนใหญ่ทำนา  ทำไร่  ปลูกพืช  ทำสวน  และเลี้ยงสัตว์
 
 ภูมิอากาศ
     ลักษณะภูมิอากาศเป็นมรสุม 3 ฤดู คือ
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์

 

 อาณาเขต
  ทิศเหนือ ติดกับตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
  ทิศใต้ ติดกับตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม
  ทิศตะวันออก ติดกับเทศบาลตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
  ทิศตะวันตก ติดกับภูเขาลังกา อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม

 

เนื้อที่

      ตำบลไผ่ล้อมเป็นหนึ่งในห้าตำบลของอำเภอบ้านแพง  มีพื้นที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พื้นที่ทั้งหมด 57,600 ไร่ 
หรือ 36.29 ตารางกิโลเมตร  มีหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  
เมื่อวันที่  23   กุมภาพันธ์   2539

 
ตารางจำแนกการใช้พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม 

ลำดับที่

ประเภทการใช้พื้นที่

พื้นที่  (ไร่)

1.

พื้นที่เพาะปลูก

22,550

2.

พื้นที่ภูเขา

17,500

3.

พื้นที่แม่น้ำโขง

9,000

4.

พื้นที่อยู่อาศัย

4,500

5.

พื้นที่อื่นๆ

4,050

รวมพื้นที่ทังหมด

57,600

 
 วิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
      “ไผ่ล้อมชุมชนน่าอยู่   เศรษฐกิจเฟื่องฟู   ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์”
 
 คำขวัญประจำตำบล
      “ไผ่ล้อมมัดหมี่   เนื้อดีผ้าไหม  โพธิ์ไทรท่าเรือ  งามเหลือตาดโพธิ์”
 
 ประชากร

จำนวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เต็มทั้งหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชื่อผู้นำ

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านไผ่ล้อม

231

238

469

131

นายสุริยันต์  แพงแพง

2

บ้านโพธิ์ไทร

148

156

304

109

นายสนิท  อุปเสน

3

บ้านนาโพธิ์

260

272

532

150

นายสุรชาติ  ดีโคตร

4

บ้านไผ่ล้อมทุ่ง

198

220

418

112

นายรังสฤษดิ์  บุญทรัพย์

5

บ้านบึงใต้

217

202

419

113

นายบรรบต  แพงโท

6

บ้านห้วยทราย

152

154

306

92

 นายเสนาะ แพงมาพรหม

7

บ้านทุ่งสว่าง

254

238

492

134

นายพิสิษฐ์  ดีโคตร

8

บ้านโพธิ์ทอง

127

141

268

72

นายสนธยา    สาสอน

รวม

1,587

1,621

3,208

913

 

 

      มีประชากรในปัจจุบันทั้งสิ้น  3,208 คน   แยกเป็นชาย  1,587  คน    หญิง  1,621  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  
88  คน / ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2553  สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย)

 
 
 
     
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd.